انواع تیرآهن

/
تیرآهن اساسی ترین پروفیل ساختمانی که بعضا در پروژه های صنعتی ن…

قوطی و پروفیل

/
قوطی و پروفیل اصولا پروفیل ها در همه جا حضور دارند، از جمل…

تیرآهن

/

نبشی 

/
نبشی  مقطعی است که در سازه های مختلف کاربرد دارد و از مهمترین پروف…