نبشی 

/
نبشی  مقطعی است که در سازه های مختلف کاربرد دارد و از مهمترین پروف…